Nordiska Träskyddsrådet

NTR Standard

Nordiska Träskyddsrådet bildades 1969 och har som uppgift att främja utvecklingen inom träskyddsindustrin i Norden. Vårt mål är att stärka konkurrenskraften för beständigt trä enligt NTR-klass. Vårt syfte är att optimera livslängden hos NTR-klassat virke med hänsyn till användningsbehov samt att sprida information och kunskap inom träskyddsområdet.
I de nordiska länderna har det sedan 1976 funnits en officiell standard för klassificering av impregnerat trä.

I samband med fastställandet av de europeiska standarderna för träskyddsbehandlat trä (EN 351) och träskyddsmedel (EN 599) beslöt den nordiska träskyddsindustrin om att behålla de sedan 20 år kända och inarbetade träskyddsklasserna.
NTR beslutade därför att utarbeta en branschstandard "Nordiska träskyddsklasser", som definierar de nordiska träskyddsklasserna inom ramen för föreliggande europeiska standarder. Denna branschstandard kan därmed sägas vara ett nordiskt tillämpningsdokument till EN 351.

NTR-Standards Documents

Trä impregnerat enligt NTR klass M är avsett att användas i träkonstruktioner som riskerar att angripas av marina träskadegörare, t.ex. skeppsmask, samt i konstruktioner som utsätts för extrema påkänningar eller för vilka man ställer särskilda säkerhetskrav, d.v.s. riskklass 5 enligt europastandard EN 335. Exempel på användningsområden är kajanläggningar, grundpålar och kyltorn.Trä impregnerat enligt NTR klass A är avsett att användas för virke i markkontakt och i sötvatten, samt i särskilda fall ovan mark, där man har en betydande risk för rötangrepp, d.v.s. riskklass 4 enligt EN 335. Exempel på användningsområden är ledningsstolpar, sliprar, stängselstolpar samt trall i direkt markkontakt.
Trä impregnerat enligt NTR klass AB är avsett för användning i utsatta konstruktioner ovan mark, d.v.s. riskklass 3 enligt EN 335, som t.ex. staket, vindskivor.Trä impregnerat enligt NTR klass B är endast avsett för utvändiga snickerier som fönster och dörrar.
Standarden tar hänsyn till att det kemiska träskyddet ska utformas efter risken för biologiska angrepp som man kan räkna med att träet kommer att utsättas för i sin slutliga användningsmiljö. Den underlättar därför för projektörer, konstruktörer, arkitekter, "gör-det-självare" m.fl. att välja "rätt impregnerat trä på rätt ställe".