Nordiska Träskyddsrådet

Nordiska Träskyddsrådet (NTR)

Nordiska Träskyddsrådet (NTR), som bildades redan 1969, är sedan en reorganisation 1996 ett samarbetsorgan för de nordiska branschföreningarna på träskyddsområdet:

  • Dansk Træbeskyttelse
  • Kestopuuteollisuus ry
  • Treindustrien
  • Svenska Träskyddsföreningen

Målet med NTRs verksamhet är att främja utvecklingen på träskyddsområdet i de nordiska länderna. Alltsedan NTRs bildande har tyngdpunkten på verksamheten legat på frågor som rör provning och utvärdering av träskyddsmedel för industriellt bruk samt normer för och kvalitetskontroll av träskyddsbehandlat virke. NTR har målmedvetet arbetat för att stärka träskyddsbehandlat virkes ställning på marknaden. Sålunda tog NTR i mitten 1970-talet initiativ till att en gemensam nordisk standard för impregnerat trä utarbetades och att det som komplement till denna etablerades ett system för godkännande av träskyddsmedel samt kvalitetskontroll av impregnerat trä.

Ett viktigt arbetsområde är också information och kunskapsspridning på träskyddsområdet. Ett exempel på detta är de vart annat år återkommande Nordiska Träskyddsdagarna - en konferens med fokus på aktuella nyheter inom forskning, standardisering och teknik på träskyddsområdet.

Omorganisationen 1996 har inte inneburit några radikala förändringar av NTRs verksamhet, som idag huvudsakligen är koncentrerad till:

  • Godkännnade av träskyddsmedel för industriell impregnering
  • Frågor rörande normer för impregnerat trä samt kvalitetskontroll · Information och kunskapsspridning

De senaste årens verksamhet har inriktats på att omarbeta och anpassa det nordiska systemet för godkännande av träskyddsmedel och kvalitetskontroll av impregnerat trä till nyligen införd europeisk standardisering på området.

ORGANISATION
Allmän information om organisationen Nordiska Träskyddsrådet är organiserat på följande sätt:

  • Årsmötet
  • Styrelse Teknikergrupp
  • Sekretariat

Generalförsamlingen är det högsta beslutande organet i NTR. Den består av representanter för medlemsorganisationerna och sammanträder en gång per år.

Styrelsen skall verka för att beslutad verksamhet genomförs inom budgetens ram. Den består av högst två ledamöter från respektive medlemsorganisation.

Teknikergruppen är NTRs verkställande organ och ansvarar bl a för godkännandeverksamheten för träskyddsmedel.

Sekretariatet ansvarar för NTRs administration och ekonomi samt svarar för den löpande verksamheten.

NTRs verksamhet finansieras med årsavgifter från medlemsorganisationerna samt avgifter för godkännande av träskyddsmedel.